BESTÄMMELSER, LAGAR OCH REGELVERK


När du avser bygga om- eller till en bostad finns några betydande grundläggande regelverk och bestämmelser man måste ta hänsyn till :

DET  FÖRSTA  är plan- och bygglagen, PBL, som reglerar i lag vad man får, eller inte får, göra vid byggproduktion och dess placeringar. Och om era planer kräver bygglov, eller bara en s k bygganmälan.

DET ANDRA   kan vara om bostaden står på en detaljplanereglerad fastighet eller inte. Utanför detaljplanereglering är möjligheterna mer oreglerade.

DET TREDJE  är om den kommun, som bostaden är belägen i, är reglerad av olika lokala bestämmelser som beskriver vad som får , eller inte får, bebyggas.

FÖR DET FJÄRDE  råder statliga Boverkets regelsamling, BBR,  Boverkets ByggnadsRegler  som styr hur byggnader konstruktionsmässigt skall få utföras för såväl nyproduktion som vid om- och tillbyggnader.

FÖR DET FEMTE,  fråga om prickmarkerad fastighetsmark ev råder. Avgörande om man vill bygga ut i sidled. Mark som är prickmarkerad enl PBL  får inte bebyggas utan mycket speciella  undantag. Markreglerna brukar anges på kommunens detaljplaner. Likaså regeln om avstånd till grannars gränser som normalt skall vara minst 4,5 meter om inte annat kan överenskommas med grannarna genom  granneintyg. Två viktiga grundregler.


Det finns alltså en hel del att ta hänsyn till, och det är där vi också kommer in för att hjälpa dig. Det första som måste bestämmas är om kundens förslag fyller regelverken för att söka bygglov eller bara en bygganmälan. Och om ansökan om bygglov med ritningar kan bedömas bli godkänt. Kanske behöver bara mindre ändring göras. Det är ju prio 1 att få bygglov, med bifogat startbesked, och att skapa en s k kontrollplan över bygget. Kanske räcker bara en bygganmälan vid enklare projekt  med enkla ritningar och situationsplan som visar projektets omfattning och placering.

Byggnation  får inte påbörjas förrän dels, bygglov blivit helt godkänt, dels startbesked har meddelats och dels, laglig överklagandetid är passerad och bygglovet ev inte har överklagats. Har det beviljade bygglovet överklagats av något skäl, råder ändock byggnadsförbud tills det är slutgiltigt juridiskt prövat och godkänt och ej mer överklagats. Då först inträder startbeskedet juridiskt och bygget kan börja som planerat.

Vanligen går det inte alls så här långt, men tuffa, besvärliga grannar kan ibland överklaga väldigt långt, vilket ju kan ta lång tid för en byggsugen husägare. Därför gäller att riktiga bygglovshandlingar inlämnas från start så bygglovet blir oantastligt och inte kommer att överklagas osakligt.

Ett bra sätt att undvika överklaganden är att alla berörda grannar lämnar ett godkänt undertecknat  granneintyg  för byggåtgärden till kommunen i samband med inlämnadet av bygglovshandlingar. Uppgift om behörig kontrollansvarig med kontrollplan för bygget bör också inlämnas samtidigt. Bygglovshandläggning avses normalt kunna godkännas inom max 8 veckor om alla handlingar är kompletta.

Byggsamråd kan sen även förekomma med kommunens bygglovsenhet.

Konstruktionsritningar ska sedan utföras för att bygghantverkare skall kunna uppföra  kundens  planer enligt bygglovet. Konstruktionsritningarna ligger ju till grund för byggofferter från marknadens byggföretag. Det är viktigt att hantverket och bygguppförandet sedan följer bygglovet och konstruktionshandlingarna och kontrollplanen så att s k slutbetyg  slutgiltigt  kan ges och inte äventyras om man eventuellt inte har följt bygglovet och handlingarna helt korrekt.

Sedan är det bara att flytta in efter kommunens slutbesked och må gott.

En del administrativt arbete alltså, men som också är en del av vår uppgift och trygghet för våra kunder.