HUR BÖRJA BYGGA ?

Det första avgörandet är om önskade åtgärder är bygglovspliktiga eller om sådant krav bedöms saknas. Behövs ej bygglov så skall enklare bygganmälan bara inlämnas med ritningsunderlag som beskriver åtgärden. Bygganmälan används bara när önskade åtgärden bedöms enklare eller är bygglovsbefriad enligt de generella byggreglar som riksdagen beslutat.

De flesta något större om-/ tillbyggnader brukar kräva bygglov, speciellt i tätorter med fastslagna detaljplaner. Bygglov brukar avgöras av en kommuns bygglovsenhet på delegation från den politiska byggnadsnämnden. Ytterst är dock en byggnadsnämnd juridiskt ansvarig för alla beviljade bygglov inom sin kommun.

Så det är där vi måste börja att söka bygglov om det är en tätort. Ett bygge utanför tätort, kanske utan gällande detalj-planer, kan även det kräva bygglov, t ex p g a strandskydd.

Vi behöver helst ursprungsritningarna från tiden då huset byggdes för att bestämma den tidsmässiga och konstruk-tionsmässiga byggnadsstil som huset blivit uppfört i. Om sådan information helt saknas, bör huset måttsättas och byggnadssätt och utförande bedömas. Vid utbyggnad bör rådande formspråk och byggteknik enligt husets byggnadsår  och dess estetiska stil bevaras.


AVTAL MED BYGGFÖRETAG

Ett skriftligt avtal, t ex i offertform om ditt projekt och vad som skall göras, bör skrivas  så alla  parter är överens  om bygget och uppgifterna.  Använd sen gärna också standardavtalet ABS 09  för det  praktiska  bygget, och som är en överens-kommelse  mellan Konsumentverket och byggentreprenadbranschen.  Kolla också att den valda byggentreprenören har alla gällande försäkringar.

Välj gärna ett s k  totalentreprenadavtal  med byggaren  för din säkerhet och trygghet. och betala inget i förskott innan hela bygget är klart.  Entreprenör som inte har egen likviditet och inte alla gällande leverantörskrediter bör ej anlitas.